~ Photo Gallery ~

White-tailed Kite
White-tailed Kite

Copyright Ron LeValley